English (UK)

Nghiên cứu và chuyển giao

•  Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp, y dược, khai thác và bảo vệ tài nguyên và môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, hội nhập kinh tế và du lịch, thương mại.

•  Nghiên cứu và ươm tạo các công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm khoa học phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước;
•  Ươm tạo các doanh nghiệp khởi sự trên cơ sở khai thác thương mại các kết quả nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong và ngoài Đại học Huế;
•  Tổ chức chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị sản xuất thuộc các thành phần kinh tế xã hội khác nhau