English (UK)

Hợp tác KHCN - Sở hữu trí tuệ

•  Chuyển giao và tiếp nhận công nghệ từ các đơn vị trong và ngoài nước.
•  Tiếp nhận các dự án hợp tác quốc tế
Sở hữu trí tuệ:
•  Xúc tiến và dịch vụ xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các cá nhân và tổ chức của Đại học Huế.