English (UK)

Contact Us

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

Cơ sở 1: 07 Đường Hà Nội, thành phố Huế
Tel: 054.3936256 và Fax: 054.3936255
Email: csit.hue@hueuni.edu.vn
Website: http://csit.hueuni.vn

Cơ sở 2: Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Tel/Fax: 054.3530063
Email: csit.hue@hueuni.edu.vn
Website: http://csit.hueuni.vn